Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce

Statut Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY i BIBLIOTEKI w GROMADCE
 
Podstawę opracowania niniejszego Statutu stanowi ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 czerwca
1997 r o bibliotekach / t.j. Dz.U. z 2012 r poz.642 ze zm./
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
 
§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce, zwany w dalszej treści „GOKiB” działa
na podstawie:
- Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / t.j. Dz.U.
z 2012 r poz.406 ze zm./
- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach /Dz.U. z 2012 r poz.642 ze zm./
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 .ze zm.),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) ,
- Ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r poz.1047 ze zm.)
- niniejszego Statutu.
§ 2. 1. GOKiB jest samorządową instytucją kultury , w skład której wchodzą ośrodek kultury i biblioteka
publiczna
2. GOKiB posiada osobowość prawną , działa we własnym imieniu i na własny rachunek , jako jednostka
samodzielnie funkcjonująca pod względem prawnym i organizacyjnym oraz finansowym i jest wpisany
do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gromadka , prowadzonego przez Organizatora
3. Siedziba GOKiB mieści się w Gromadce przy ul. Szkolna 9
4. Nadzór nad GOKiB związany z pełnieniem funkcji organizatora sprawuje Wójt Gminy Gromadka
5. Nadzór merytoryczny w zakresie realizacji przez GOKiB zadań określonych w art. 27 ust .5 ustawy
o bibliotekach sprawuje Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
§ 3. 1. GOKiB może posiadać znak graficzny (logo), którego wzór wprowadza do stosowania swoim
zarządzeniem Dyrektor GOKiB.
2. GOKiB używa pieczęci podłużnej z nazwami w pełnym brzmieniu tj.:
„Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce 59-706 Gromadka, ul. Szkolna 9 tel/fax 75 7382348
NIP, REGON
3. GOKiB używa okrągłych pieczęci:
3.1. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce – Biblioteka w Gromadce
3.2. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce – Filia Biblioteki w Krzyżowej
 
Rozdział 2.
Cele i zakres działania
 
§ 4. 1. Podstawowym celem działalności GOKiB jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców
gminy Gromadka poprzez tworzenie i upowszechnianie wartości kultury i sztuki , popularyzację książki,
czytelnictwa, wiedzy i informacji , a także wartościowych form rekreacji , czynnego wypoczynku i spędzania
czasu wolnego.
§ 5. 1. Do podstawowych zadań GOKiB w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, rekreacji i aktywnego
wypoczynku należy :
1.1. organizacja imprez artystycznych , rozrywkowych i rekreacyjnych,
1.2. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru , rękodzieła ludowego i artystycznego,
1.3. udzielanie pomocy organizacyjnej przy realizacji kulturalnych inicjatyw mieszkańców,
1.4. wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym
1.5. organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży służących rozwojowi i pogłębianiu ich zainteresowań
oraz aktywności twórczej
1.6. inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnorodnych form zagospodarowania czasu wolnego
i wypoczynku, w tym wakacyjne wycieczki i warsztaty dla dzieci i młodzieży,
1.7. organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych, rekreacyjnych i turystycznych, okolicznościowych
i obrzędowych (święta, jubileusze, turnieje wsi , konkursy, warsztaty i plenery artystyczne)
1.8. organizowanie wycieczek, rajdów turystycznych
1.9. organizowanie imprez muzycznych, balów i zabaw tanecznych
1.10. zlecanie prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej innym podmiotom,
1.11. udostępnianie sali widowiskowej na potrzeby gminy i jej jednostek organizacyjnych, jednostek
pomocniczych oraz organizacji społecznych działających na rzecz mieszkańców Gminy.
2. w zakresie wychowania i edukacji :
2.1. tworzenie kół i zespołów tanecznych, teatralnych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych,
śpiewaczych czy folklorystycznych
2.2. organizowanie różnych form edukacji muzycznej, teatralnej i plastycznej, organizowanie twórczości
amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki, organizację spotkań, festiwali, konferencji, seminariów,
warsztatów, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli i innych przedsięwzięć popularyzujących
dorobek kulturalny
3. W skład GOKiB wchodzą następujące placówki upowszechniania kultury :
3.1. Gminny Ośrodek Kultury w Gromadce – placówka centralna
3.2. Biblioteka Publiczna w Gromadce wchodząca w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej i podlega
merytorycznemu nadzorowi Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu
§ 6. 1. Do podstawowych zadań GOKiB w zakresie upowszechniania książki, czytelnictwa wiedzy
i informacji należą:
1.1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących
zaspokajaniu potrzeb informacyjnych , edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców
1.2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany
międzybibliotecznej z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców gminy, w tym także dzieci i młodzieży
oraz chorych i niepełnosprawnych
1.3. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej , tworzenie i udostępnianie komputerowych
baz danych, udzielanie informacji rzeczowych, katalogowych i bibliograficznych, współdziałanie w tym
zakresie z innymi bibliotekami, ośrodkami informacji, archiwami oraz innymi instytucjami kultury;
zapewnienie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych
1.4. gromadzenie, opracowywanie i popularyzacja publikacji informacyjnych oraz dokumentów życia
społecznego dotyczących gminy Gromadka
1.5. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej służącej popularyzacji książki, literatury, wiedzy
i czytelnictwa wśród mieszkańców gminy
1.6. współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury
oraz popularyzacji książki i czytelnictwa
2. W skład Biblioteki Publicznej wchodzi jej Filia w Krzyżowej
 
 
Rozdział 3.
Organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania
 
§ 7. 1. GOKiB zarządza Dyrektor , którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy Gromadka na zasadach
i w trybie określonych określonym w obowiązujących przepisach
2. GOKiB w kontaktach na zewnątrz reprezentuje Dyrektor
3. Dyrektor GOKiB zarządza w oparciu o plan merytoryczny i finansowy z zachowaniem dotacji rocznej,
którą ustala Rada Gminy w Gromadce
4. Dyrektor GOKiB sprawuje nadzór i zarządza powierzonym mu majątkiem
5. Dyrektor GOKiB zatrudnia i zwalnia pracowników kierowanej przez siebie instytucji oraz jest
kierownikiem zakładu – Pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy
6. Dyrektor GOKiB ustala zakresy czynności poszczególnych pracowników i tryb załatwiania
powierzonych im spraw
7. Do kompetencji Dyrektora GOKiB należy w szczególności :
7.1. wydawanie zarządzeń , instrukcji i poleceń służbowych
7.2. prowadzenie spraw pracowniczych
7.3. opracowywanie i zatwierdzanie rocznego planu finansowego z zachowaniem wysokości dotacji
udzielanej przez organizatora
7.4. prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej w ramach posiadanych środków, kierując się
zasadami efektywności ich wykorzystania
7.5. sporządzanie, dwukrotnie w ciągu każdego roku, sprawozdania z działalności merytorycznej GOKiB
7.6. sporządzanie corocznie sprawozdania finansowego za miniony rok
7.7. występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań statutowych
7.8. wdrażanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa pracowników GOKiB
7.9. kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej GOKiB
§ 8. 1. Oświadczenia woli w imieniu GOKiB składa jednoosobowo Dyrektor
2. Dyrektor może upoważnić inne osoby do składania oświadczeń woli w jego imieniu
3. Udzielanie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej
4. Organizację wewnętrzną GOKiB określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora,
z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
§ 9. 1. W GOKiB mogą działać organy doradcze zrzeszone w kluby, sekcje zespoły, komisje itp.
2. Organy doradcze powołuje Dyrektor na wniosek grupy osób zainteresowanych rozwojem różnych form
kultury na terenie gminy.
3. Wójt ma prawo desygnować do organów doradczych po jednym swoim przedstawicielu
4. Członkowie organów doradczych pełnią swoje funkcje nieodpłatnie
5. Organy o których mowa w ust.1 określą swoją organizację wewnętrzną i sposób działania w przyjętych
regulaminach wewnętrznych, uzgodnionych z Dyrektorem GOKiB
6. Organy doradcze współdziałają z Dyrektorem w zakresie upowszechniania kultury. pomagają
w opracowaniu rocznego programu działania, organizacji imprez , spotkań , pracy z dziećmi i młodzieżą itp.
7. Organy doradcze mogą wnioskować do Dyrektora lub organizatora instytucji w różnych sprawach
dotyczących rozwoju kultury na terenie gminy.
 
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
 
§ 10. 1. GOKiB prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej, ustawą o bibliotekach, ustawą o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych
oraz ustawą prawo zamówień publicznych
2. GOKiB gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną
gospodarkę w ramach posiadanych środków , kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania
3. Podstawa gospodarki finansowej GOKiB jest roczny plan finansowy , zatwierdzony przez Dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora
4. Wysokość rocznej dotacji na działalność GOKiB ustala Rada Gminy Gromadka
5. Roczne sprawozdanie finansowe GOKiB zatwierdza Organizator
6. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju bibliotek , odpowiadające ich zadaniom poprzez
zapewnienie w budżecie środków na realizację powierzonych zadań Preliminarz wydatków na działalność
biblioteczną stanowi część planu finansowego GOKiB.
7. Organizator zapewnia lokal oraz środki na wyposażenie , prowadzenie działalności bibliotecznej,
zwłaszcza zakup materiałów bibliotecznych oraz doskonalenie zawodowe pracowników
8. Źródłami środków finansowych GOKiB są w szczególności
8.1. dotacje z budżetu gminy
8.2. dotacje z budżetu państwa
8.3. wpływy z prowadzonej działalności
8.4. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
8.5. darowizny , spadki, zapisy od osób fizycznych i prawnych
8.6. dotacje przyznawane ze środków pomocowych Unii Europejskiej
8.7. odsetki z lokat bankowych
§ 11. Zasady wynagradzania pracowników GOKiB określa Regulamin Wynagradzania nadany przez
Dyrektora W regulaminie wynagradzania zawarty jest wykaz stanowisk oraz wymogów kwalifikacyjnych
określonych dla pracowników biblioteki.
§ 12. 1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań GOKiB jest Dyrektor
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych GOKiB wymagane
jest współdziałanie Dyrektora i głównego księgowego
3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu
GOKiB , określając zakres pełnomocnictwa
4. Ustanowienie oraz odwołanie pełnomocników wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz
podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury.
 
Rozdział 5.
Prowadzenie działalności innej niż kulturalna
 
§ 13. 1. W zakresie nie powodującym ograniczenia działalności statutowej, GOKiB może prowadzić
działalność gospodarczą w zakresie :
1.1. wynajmowania pomieszczeń na cele kulturalne i handlowe oraz na potrzeby organizacji społecznych
działających na terenie gminy
1.2. prowadzenie małej gastronomii, z wyłączeniem napojów alkoholowych
1.3. prowadzenie drobnego handlu, z wyłączeniem napojów alkoholowych
1.4. prowadzenie doradztwa , w dziedzinach związanych z działalnością statutową
1.5. prowadzenie aukcji dochodowych
1.6. prowadzenie działalności wydawniczej
1.7. obsługa techniczna imprez
1.8. świadczenie usług kserograficznych i innych pokrewnych
1.9. organizowanie imprez kulturalno –oświatowych i sportowych
1.10. organizowanie imprez okolicznościowych
1.11. pobieranie opłat placowych od wystawców w trakcie organizowanych imprez
1.12. prowadzenie usług reklamowych
1.13. prowadzenie sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez GOKiB
§ 14. Wydatkowanie posiadanych środków finansowych GOKiB służy w szczególności:
1. prowadzeniu działalności statutowej
2. realizacji inwestycji i remontów posiadanego mienia
3. prowadzeniu działalności marketingowej
4. prowadzeniu działalności socjalno – bytowej na rzecz pracowników.
 
Rozdział 6.
Zasady dokonywania zmian statutowych
 
§ 15. 1. Przekształcenia, podziału lub likwidacji GOKiB może dokonać Rada Gminy Gromadka
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadawania

Facebook

                  

Sponsorzy

 

Piekarnia PPUH Jarmen

Edward Orawiec Tomaszów Bolesławiecki

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury

i Biblioteka w Gromadce

ul. Szkolna 9

59-706 Gromadka

NIP: 612-18-60-992

tel. 75 738 23 48

tel. 75 738 23 96 (Biblioteka)


e-mail:

gokibgromadka@gokibgromadka.pl


Skrzynka ESP:

/GOKIBGROMADKA/SkrytkaESP


Nr rachunku bankowego:

BS w Chojnowie - Oddział w Gromadce

63 8644 0000 0264 8839 2000 0010


BIBLIOTEKA

Biblioteka czynna

w czasie wakacji

poniedziałek - piątek:

w godz. 8.00 - 15.00

 

 

KATALOG ONLINE

 

Klauzula informacyjna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy: