Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce.

 

Data sporządzenia

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-25

 

Data publikacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2007-07-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-09-20

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

 

Treści lub funkcje niedostępne:

Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane

Zamieszczone na stronie dokumenty w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny

Zamieszczone na stronie plakaty nie są dostępne cyfrowo ponieważ były zamieszczanie w formie obrazu JPEG.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Metoda przygotowania deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Szylkiewicz, m.szylkiewicz@gokibgromadka.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 738 23 48.

 

Informacje na temat procedury zgłoszeń o nieprawidłowościach w zakresie zgodności


Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków
Do budynku przy ul. Szkolnej 9 prowadzą 2 wejścia – do głównego budynku i biblioteki. Do wejść prowadzą schody.
 

Dostosowanie korytarzy
Korytarze na piętrach znajdują się na jednym poziomie w wyjątkiem toalet na parterze oraz Sali widowiskowej do których prowadzą schody.

 

Dostosowanie schodów
Schody nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku wprowadzono udogodnienia ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym, m. in. schody oklejone są kontrastową taśmą w kolorze żółtym.
 

Dostępność pochylni i platform.
W budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce nie ma pochylni i platform.
 

Dostępność informacji głosowych
W budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce nie ma informacji głosowych.
 

Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce nie ma pętli indukcyjnych.
 

Dostosowanie parkingów
Budynek nie posiada parkingu.
 

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak dostępu do tłumacza języka migowego.
 

 Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

gokibgromadka@gokibgromadka.pl
• Tel: 75 738 23 48
• Faks: 75 738 23 48
 

Aplikacje mobilne

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce nie posiada wdrożonych aplikacji mobilnych.

Dodatkowe informacje

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce wyznaczył pana Mirosława Szylkiewicza do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw dostępności. Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności: 

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Gromadce,
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Gromadce zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o dostępności,
  3. Monitorowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. Przedstawianie dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań,

 

Dane kontaktowe:

Mirosław Szylkiewicz – Koordynator do spraw dostępności

adres do korespondencji: ul. Szkolna 9, 59-706 Gromadka

telefon: 75 738 23 48

e-mail: m.szylkiewicz@gokibgromadka.pl

 

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku planuje się konwersję własnych plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo. Plakaty graficzne otrzymają tekstową formę opisową.

Facebook

                  

Sponsorzy

 

Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury

i Biblioteka w Gromadce

ul. Szkolna 9

59-706 Gromadka

NIP: 612-18-60-992

tel. 75 738 23 48

tel. 75 738 23 96 (Biblioteka)


e-mail:

gokibgromadka@gokibgromadka.pl


Nr rachunku bankowego:

BS w Chojnowie - Oddział w Gromadce

63 8644 0000 0264 8839 2000 0010


BIBLIOTEKA

Biblioteka czynna:

poniedziałek, czwartek

godz. 11.00 - 18.00

wtorek, środa, piątek:

godz. 9.00 - 16.00

 

KATALOG ONLINE

Klauzula informacyjna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny:

Polecamy: